Regulamin

Regulamin korzystania z portalu NASZEKOLUSZKI.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Stowarzyszenie Sympatyków Gminy Koluszki bezpłatnych usług polegających na wydawaniu Portalu NASZEKOLUSZKI.PL.

II. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:
a) Portal NASZEKOLUSZKI.PL – strona internetowa www.naszekoluszki.pl, pozwalająca śledzić bieżące wiadomości z życia miasta i gminy Koluszki, a także umożliwiająca tworzenie własnych ogłoszeń oraz wiadomości do Właściciela Portalu NASZEKOLUSZKI.PL;
b) Użytkownik – oznacza każdą osobę, która korzysta z Portalu;
c) Właściciel – oznacza właściciela Portalu NASZEKOLUSZKI.PL, Stowarzyszenie Sympatyków Gminy Koluszki (95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 41 lok. 4, REGON: 101062106, NIP: 7282771828, KRS: 0000382085, REGON:101062106);
d) Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu NASZEKOLUSZKI.PL w sposób zgodny z obowiązującym prawem, a także dobrymi obyczajami.
2. Właściciel nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Portalu NASZEKOLUSZKI.PL przebiegało będzie bez jakichkolwiek błędów.
3. Użytkownicy mają możliwość publikowania komentarzy do wybranych treści publikowanych w Portalu NASZEKOLUSZKI.PL za pomocą systemu komentarzy opracowanego przez portal społecznościowy Facebook. Właściciel prawo do usunięcia komentarza, jeżeli jego treść jest sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami.
4. Użytkownicy mają możliwość publikowania ogłoszeń w platformie ODDAM / PRZYJMĘ / ZAMIENIĘ dostępnej na stronie internetowej www.naszekoluszki.pl/ogloszenia/.
5. Właściciel zastrzegają sobie prawo umieszczania treści reklamowych w Portalu NASZEKOLUSZKI.PL.
6. Właściciel oraz Portal NASZEKOLUSZKI.PL nie ponoszą odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane przez reklamodawców.

IV. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Portal NASZEKOLUSZKI.PL zawiera utwory chronione prawem autorskim, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki i materiały multimedialne.
2. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, Portal udostępnia na stronach na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów.
3. Użytkownicy mogą korzystać z utworów na stronach Portalu NASZEKOLUSZKI.PL jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211, z późn. zm.).

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.    Administratorem  przetwarzanych danych osobowych Użytkownika jest Stowarzyszenie Sympatyków Gminy Koluszki, ul. 11 Listopada 41 lok. 4, 95-040 Koluszki.
2.    Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody.
3.    Administrator danych osobowych przetwarza następujące dane:
a)    dane niezbędne do udostępnienia Użytkownikowi funkcjonalności portalu internetowego NASZEKOLUSZKI.PL np. adres e-mail, imię, nazwisko, wiek, miasto, które Użytkownik podaje w ramach formularzy kontaktowych, formularzy ogłoszeniowych, sondach lub badaniach;
b)    dane, które pozostawia Użytkownik w ramach korzystania z portalu internetowego NASZEKOLUSZKI.PL, dane o odwiedzanych witrynach, aplikacjach, wyszukiwania, kliknięcia, informacje o przeglądarce, dane o dokładnej lokalizacji geograficznej oraz sposób w jaki Użytkownik korzysta z portalu internetowego NASZEKOLUSZKI.PL;
c)    dane osobowe zapisane między innymi w plikach cookies instalowanych w portalu internetowym NASZEKOLUSZKI.PL.
4.    Podanie danych osobowych wymienionych w pkt 4  jest dobrowolne, jednak niepodanie danych – oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług – uniemożliwi ich świadczenie.
5.    Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celach:
a)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu Sympatyków Gminy Koluszki;
b)    umożliwienia Użytkownikowi bezpiecznego i optymalnego korzystania z portalu internetowego NASZEKOLUSZKI.PL;
c)    wykonania Regulaminu korzystania z portalu internetowego NASZEKOLUSZKI.PL;
d)    wykonania pomiarów statystycznych;
e)    w pozostałych przypadkach dane osobowe Użytkownika przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
6.    W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 6 odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być:
a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Stowarzyszeniem Sympatyków Gminy Koluszki przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Stowarzyszenie Sympatyków Gminy Koluszki.
7.    Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 5, a po tym czasie archiwizowane przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
8.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych,  Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
a)    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO);
b)    prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO);
c)    prawo do żądania usunięcia danych osobowych tzw. prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO);
d)    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
e)    prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
f)    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
9.    W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem
10.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
11.    Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa oraz zawarta między stronami umowa.
12.    Dane Użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

VI. PLIKI COOKIES

1. Portal NASZEKOLUSZKI.PL zamieszcza informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) oraz uzyskuje dostęp do informacji zbieranych z wykorzystaniem plików cookies.
2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika, w tym portali i serwisów internetowych czy aplikacji. Cookies zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalną nazwę. W plikach cookie przechowywane są informacje, które są często niezbędne do prawidłowego działania witryny internetowej. W plikach cookie może być przechowywany unikalny numer, który identyfikuje urządzenie użytkownika ale na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.
3. Portal NASZEKOLUSZKI.PL korzysta z plików cookies w celach:
a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta z portalu NASZEKOLUSZKI.PL, co umożliwia ulepszanie struktury Portalu i jego zawartości;
b) prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika;
c)  realizacji ankiet – w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu Użytkownikowi.
4. Użytkownik ma możliwość samodzielnego zarządzania przechowywaniem informacji w formie plików cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. blokowania lub usuwania plików cookies. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
5. Ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Portalu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.naszekoluszki.pl/regulamin/.
2. Portal NASZEKOLUSZKI.PL zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
3. Poprzez fakt korzystania z Portalu, Użytkownicy potwierdzają, że zapoznali się z treścią Regulaminu i akceptują jego postanowienia.
4. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Portalu NASZEKOLUSZKI.PL, a także pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych należy kierować za pomocą adresu e-mail: info[at]naszekoluszki.pl

Ostatnia aktualizacja: 25.05.2018 r.