Gmina wybuduje studnie dla ubojni drobiu! Mimo że na działce SuperDrob brakuje wody, RDOŚ uzgodnił warunki inwestycji

img_3448

Brakuje 62 m3/h wody potrzebnej do funkcjonowania ubojni drobiu, którą firma SuperDrob planuje wybudować na terenie specjalnej strefy ekonomicznej przy ul. Nasiennej w Koluszkach. Inwestorowi nie udało się znaleźć wystarczającej ilości wody w studniach wykonanych na własnej działce. Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., które zarządza gminnymi wodociągami, zadeklarowało, że dostarczy firmie brakującą ilość wody. W tym celu zamierza wybudować dwie dodatkowe studnie głębinowe. Będzie to kosztowało prawie 350 tys. zł.

Inwestor określił zapotrzebowanie na wodę dla ubojni drobiu na poziomie 150 m3/h (123 m3/h na cele technologiczne oraz 27 m3/h na cele bytowo-gospodarcze oraz przygotowanie wody ciepłej, czyli 2400 m3 na dobę – przez 16 h pracy zakładu). Podstawowym źródłem zaopatrzenia zakładu w wodę miały być własne ujęcia wód podziemnych. W tym celu inwestor wykonał dwie studnie głębinowe na własnej działce przy ul. Nasiennej. Pierwsza z nich w założeniu miała mieć wydajność 60 m3/h. Po wykonaniu prac okazało się jednak, że możliwe będzie ujęcie tylko 45 m3/h wody. Druga studnia miała uzyskać wydajność na poziomie 100 m3/h, jednak ostatecznie udało się pozyskać tylko 43 m3/h. Łącznie maksymalny godzinowy pobór ze studni głębinowych nie przekroczy więc 88 m3/h. Ponieważ potrzeby wodne projektowanego zakładu wynoszą 150 m3/h, niedobór wody wynosi 62 m3/h.

„Nieuzyskanie zakładanej wydajności ujęcia spowodowane jest słabym uszczelinowieniem wapieni jurajskich w strefie przyotoworowej w otworze nr 2, a w otworze nr 1 mniejszą niż zakładano warstwą piaszczystą (wodonośną) przewidzianą do ujęcia w tym otworze” – napisał pełnomocnik inwestora w Aneksie do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który trafił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi.

W tym samym dokumencie można również przeczytać: „Inwestor uzyskał zgodę Miasta Koluszki na dostarczenie brakującej ilości wody z wodociągu miejskiego w ilości 62m3/h”. Do aneksu dołączono także oświadczenie prezesa Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o. o., w której gmina Koluszki ma 100 % udziałów i która zarządza gminnym wodociągiem: „Spółka zapewni dostawę wody do poziomu 62 m sześc./h po wykonaniu dwóch studni, które zostaną zrealizowane do końca listopada 2016 r.” W wyjaśnieniu dla RDOŚ napisano także: „Dwie studnie, o których mowa w piśmie z dnia 18.07.2016 r., zostaną wykonane przez Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w ramach odrębnej inwestycji.” Studnie te mają mieć wydajność 50 m3/h oraz 60 m3/h. Powstaną przy ul. Polnej 25 i ul. Zielonej. Przetarg na wykonanie ujęcia wód podziemnych, który rozstrzygnęło KPGK, opiewa na kwotę 349.880,88 zł. Na ten cel uzyskano pożyczkę w wysokości 171.000 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

– To skandal, by gmina na potrzeby prywatnego inwestora wykonywała dodatkowe inwestycje na koszt podatników – oburzają się mieszkańcy ul. Brzezińskiej. – Nie wiadomo także, jakie konsekwencje prawne będzie miała deklaracja o dostarczaniu wody na potrzeby zakładu. Inwestor sam powinien zapewnić sobie wodę, np. wykonując ujęcie z rzeki lub zmienić lokalizację inwestycji, jeśli obecna nie spełnia jego oczekiwań. Rolą mieszkańców i ich przedstawicieli nie jest zabezpieczanie mediów przedsiębiorcom. Pamiętamy, jak podczas spotkania w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w trakcie programu „To jest temat” władze gminy i przedstawiciele firmy zapewniali, że problemów z wodą nie będzie. Okazało się jednak, że to my mieliśmy rację.

Między innymi problemy z wodą spowodowały opóźnienie rozpoczęcia budowy ubojni, które miało nastąpić w sierpniu br. Urząd Miejski w Koluszkach w maju zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o opinię i uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. RDOŚ ustalił, że raport o oddziaływaniu na środowisko, przedstawiony przez inwestora, zawiera liczne błędy i kilkakrotnie wzywał już do jego uzupełnienia. Wskazano 55 punktów wymagających wyjaśnienia, dotyczących m.in. gospodarki odpadami, ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony przyrody, gospodarki wodno-ściekowej i hydrogeologii.

Jednak po kilkakrotnym uzupełnieniu raportu przez inwestora i wymianie licznych pism kilka dni temu RDOŚ wydał opinię i uzgodnił warunki inwestycji polegającej na budowie ubojni drobiu, opierając się m.in. na deklaracji, że brakującą ilość wody zakład będzie pobierał z gminnych studni. Burmistrz Koluszek musi teraz ogłosić ponowne konsultacje w sprawie ubojni drobiu. Mieszkańcy będą mogli wnieść swoje uwagi.

iw

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności