We wtorek sesja Rady Miejskiej

(fot. archiwum)
(fot. archiwum)

XL sesja Rady Miejskiej w Koluszkach odbędzie się zdalnie. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 14.00 we wtorek, 23 listopada 2021 r. Transmisja odbędzie się w Internecie. 

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
4. Informacja o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  Gminy  Koluszki  w  roku  szkolnym 2020/2021. (druk nr 2) opiniuje Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzieży
5. Informacja  o  stanie  bezrobocia  na  terenie  Gminy  Koluszki.  (druk  nr  3)  opiniuje  Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
6. Podjęcie uchwały w  sprawie  zmiany  Statutu  Gminy  Koluszki  (druk  nr  4)  opiniuje  Komisja Regulaminowo-Statutowa
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Koluszki z organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku publicznego na 2022 rok. (druk nr 5) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  północno  –
wschodniej części obszaru gminy Koluszki.
9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie  udziałów we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Gałków Mały od osób fizycznych  –  Nr działki 701/17.
10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziałówwe współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Gałków Mały od osób fizycznych – Nr działki 791/9.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w mieście Koluszki,  w obrębie 7 – Nr działki 117/5.
12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  zabudowanej nieruchomości, położonej w mieście Koluszki,   w obrębie 7  –  Nr działki 119/5.  (druk  nr  10) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej  w mieście  Koluszki, w  obrębie  8. (druk nr 11) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów  własnych  niepochodzących  z pobranej  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami komunalnymi. (druk nr 12) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (druk nr 13) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
16. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  niedochodzenia  należności  o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Koluszki oraz jej jednostkom organizacyjnym.  (
17. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  przystanków  komunikacyjnych  na  terenie  Gminy Koluszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Koluszki oraz warunków i zasad  korzystania  z tych przystanków.
19. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  „Założeń  do  planu  zaopatrzenia  w ciepło,  energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Koluszki”.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w roku 2021 dla Gminy Brzeziny w formie realizacji zadania pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę,
przebudowę,  rozbudowę  oraz  roboty  remontowe  ulicy  Naftowej  na  odcinku  od  drogi wojewódzkiej Nr 715 do wsi Erazmów gm. Koluszki wraz z realizacją”
21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony  Środowiska  i Gospodarki  Wodnej  w Łodzi  na  realizację  zadania  pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej  budynku  świetlicy  w Regnach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją”.
22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony  Środowiska  i Gospodarki  Wodnej  w Łodzi  na  realizację  zadania  pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej  budynku  przy  ul.  Brzezińskiej 18 w Koluszkach w zakresie  termomodernizacji  budynków  użyteczności  publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją”.
23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony  Środowiska  i Gospodarki  Wodnej  w Łodzi  na  realizację  zadania  pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budynku przy ul. 3 Maja 18 w Koluszkach w zakresie  termomodernizacji  budynków  użyteczności  publicznej oraz zasobów  komunalnych  na  terenie  Gminy  Koluszki  wraz  z realizacją””.
24. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  regulaminu korzystania z placu zabaw przy Przedszkolu  nr  1  w  Koluszkach
25. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw przy Filii Żłobka Miejskiego w Koluszkach
26. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  utworzenie  spółki  „SIM  KZN  Łódzkie Centrum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim.
27. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  wniosku  o wsparcie  ze  środków  Rządowego Funduszu  Rozwoju  Mieszkalnictwa  na  sfinansowanie  objęcia  udziałów  w tworzonej
Społecznej  Inicjatywie  Mieszkaniowej.
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie  Gminy  Koluszki  na  rok 2021
29. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2021-
30. Sprawy różne.
31. Zakończenie obrad.

Transmisja powinna odbyć się TUTAJ.

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności