Trwają konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Koluszki na lata 2022-2030

koluszki_pkp

Do 24 listopada 2022 roku można składać wnioski, zastrzeżenia bądź uwagi do projektu Strategii Rozwoju Gminy Koluszki na lata 2022-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. To najważniejszy dokument przygotowywany przez samorząd gminny, który określa priorytety i cele rozwoju społeczno-gospodarczego.

Strategia stanowi również podstawę do opracowania i wdrażania projektów współfinansowanych m.in. ze środków zewnętrznych. Jak czytamy w dokumencie,  w prac związanych z przygotowaniem strategii przeprowadzono diagnozę, której celem była analiza potencjału społeczno-gospodarczego Gminy Koluszki, uwzględniając przy tym przestrzenne uwarunkowania. Diagnoza jest punktem wyjścia do konstruowania kierunków działań, a następnie celów strategicznych i działań.  W oparciu o wnioski z przeprowadzonej analizy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy w Strategii Rozwoju przedstawiono plan działań do 2030 roku. Określone zostały następujące elementy: misja i wizja rozwoju, cele strategiczne i operacyjne oraz sposób realizacji i finansowania Strategii, ze wskazaniem podmiotów zaangażowanych w jej wdrażanie. Ponadto przedstawiono działania, które pozwolą osiągnąć zakładane długookresowe cele strategiczne.

Analiza SWOT – przestrzeń i środowisko

Mocne strony Słabe strony
·        korzystne położenie geograficzne i dostępność szlaków komunikacyjnych,

·        położenie w aglomeracji Łódzkiej,

·        węzeł kolejowy o znaczeniu krajowym,

·        funkcjonowanie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, zapewniającej szybkie połączenie m.in. z Łodzią i Warszawą,

·        bliskość autostrady A1 i A2,

·        przebiegające przez obszar gminy drogi wojewódzkie i linie kolejowe o znaczeniu krajowym,

·        działania inwestycyjne w zakresie poprawy stanu technicznego dróg,

·        istniejące ścieżki rowerowe,

·        występujące walory przyrodnicze, w tym znajdujący się na terenie gminy rezerwaty przyrody, obszar chronionego krajobrazu i obszary natura 2000,

·        inwestycje w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego,

·        współpraca z sąsiednimi gminami.

·        zły stan techniczny części dróg,

·        brak bezkolizyjnych przejazdów kolejowych,

·        presja urbanizacyjna i turystyczna,

·        brak lokalnej komunikacji publicznej,

·        wykorzystywanie nieekologicznych nośników ciepła, które powodują niską emisję,

·        brak miejsc ładowania samochodów elektrycznych.

Szanse Zagrożenia
·        bliskość Łodzi,

·        budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego i związana z nim rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej,

·        utworzenie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych w miejscowości Lisowice,

·        pozyskanie środków finansowych z funduszy krajowych lub europejskich na rozbudowę infrastruktury drogowej,

·        wzrost zainteresowania wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii przez indywidualnych mieszkańców, jak również w obiektach publicznych,

·        ciągła edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej,

·        promocja walorów przyrodniczych i kulturowych Gminy.

·        ograniczona ilość środków na rozwój infrastruktury technicznej,

·        niedostateczny poziom świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarowania odpadami,

·        degradacja środowiska naturalnego (m.in. zanieczyszczenie powietrza),

·        nasilające się zmiany klimatyczne (m.in. ocieplanie się klimatu, susze, ulewne deszcze).

Analiza SWOT – społeczeństwo

Mocne strony Słabe strony
·        dodatnie saldo migracji,

·        aktywność społeczna mieszkańców,

·        aktywność sportowa mieszkańców w klubach sportowych,

·        spadek liczby beneficjentów pomocy społecznej,

·        wysoki potencjał ludzki.

·        spadek liczby ludności,

·        ujemny przyrost naturalny,

·        rosnący udział ludności w wieku poprodukcyjnym.

Szanse Zagrożenia
·        napływ nowych mieszkańców,

·        urozmaicanie oferty kulturalnej oraz zwiększanie dostępności kultury,

·        rosnąca aktywność i poziom integracji mieszkańców w wyniku realizowanych projektów,

·        utrzymanie się pozytywnych tendencji dotyczących podnoszenia poziomu wykształcenia wśród mieszkańców,

·        nowe możliwości udzielenia pomocy osobom potrzebującym,

·        efekty realizowanych w skali krajowej, wojewódzkiej i powiatowej programów w zakresie polityki społecznej oraz koordynacja tych działań,

·        kontynuacja i realizacja nowych projektów socjalnych we współpracy z organizacjami pozarządowymi;

·        rozwój instytucji pomocowych oraz zwiększenie świadomości uczniów i mieszkańców na temat ich istnienia;

·        pozyskanie środków finansowych z funduszy krajowych lub europejskich na zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

·        postępujący proces starzenia się społeczeństwa,

·        migracja społeczeństwa do większych miast,

·        konkurencyjne wydarzenia kulturalne i sportowe w innych gminach,

·        bierność osób objętych pomocą społeczną i nasilanie się postaw roszczeniowych,

·        wykluczenie społeczne osób niepełnosprawnych w przypadku braku objęcia ich działaniami w tej kwestii,

·        zjawisko „dziedziczenia bezrobocia” i wyuczonej bezradności.

Analiza SWOT – gospodarka

Mocne strony Słabe strony
·        wyznaczone tereny inwestycyjne – Podstrefa Koluszki, należąca do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

·        wzrastająca przedsiębiorczość mieszkańców,

·        wzrost liczby podmiotów gospodarczych,

·        zmniejszający się poziom bezrobocia.

·        zmniejszająca się liczba osób w wieku produkcyjnym,

·        niewystarczająca liczba miejsc pracy umysłowej,

·        brak dostatecznej ilości obiektów handlowo usługowych,

·        niewystarczająca liczba hoteli i innych miejsc noclegowych dla turystów,

·        wysoki wskaźnik bezrobocia wśród osób korzystających z pomocy społecznej.

Szanse Zagrożenia
·        możliwość wykorzystania naturalnych zasobów gminy dla rozwoju turystyki,

·        budowa nowych zakładów na terenie gminy przez podmioty krajowe i zagraniczne.

·        zmniejszająca się opłacalność produkcji rolnej,

·        wzrost kosztów budowy infrastruktury technicznej pod rozwój terenów inwestycyjnych.

 

Analiza SWOT – infrastruktura techniczna

Mocne strony Słabe strony
·        zadowalający stopień zwodociągowania obszaru gminy,

·        funkcjonowanie oczyszczalni ścieków,

·        wyznaczenie aglomeracji Koluszki w ramach KPOŚK,

·        zadowalający stan sieci elektroenergetycznej,

·        funkcjonowanie sieci gazowej i ciepłowniczej,

·        brak istotnych zagrożeń dla zdrowia konsumentów korzystających z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia na terenie gminy,

·        uporządkowany system gospodarki odpadami,

·        funkcjonujący punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

·        niedostateczny stopień skanalizowania obszaru gminy,

·        niewystarczający stopień gazyfikacji obszaru gminy;

·        korzystanie przez mieszkańców ze zbiorników bezodpływowych, spośród których część jest w niedostatecznym stanie technicznym,

·        niedobory w stanie infrastruktury drogowej.

Szanse Zagrożenia
·        pozyskanie środków finansowych z funduszy krajowych lub europejskich na rozbudowę infrastruktury technicznej,

·        powstawanie nowoczesnych instalacji do przetwarzania odpadów,

·        wprowadzenie na terenie kraju nowych założeń i wytycznych dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.

·        rosnąca produkcja odpadów komunalnych,

·        rosnące koszty inwestycji dotyczące rozbudowy infrastruktury technicznej,

·        ograniczona ilość środków na inwestycje w przyszłych latach,

·        niewłaściwe postępowanie z odpadami przez część właścicieli nieruchomości.

 

Analiza SWOT – infrastruktura społeczna

Mocne strony Słabe strony
·        istniejące walory naturalne i krajobrazowe dające warunki do rozwoju funkcji turystyczno-wypoczynkowej,

·        aktywna działalność stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na terenie gminy,

·        pozyskiwanie przez Gminę środków pozabudżetowych,

·        rozwinięta sieć placówek oświatowych,

·        funkcjonowanie kina „Odeon 3D”,

·        dobrze zachowane obiekty zabytkowe,

·        bogata oferta edukacyjna,

·        funkcjonowanie instytucji pomocy społecznej na terenie gminy, która umożliwia mieszkańcom pokonanie trudnych sytuacji życiowych, rozwiązanie problemów, okazuje wsparcie, zaspokaja podstawowe potrzeby oraz udziela pomocy psychologicznej dla osób i rodzin, które tego potrzebują.

·        niewystarczający poziom zasobów mieszkaniowych,

·        niedostateczna oferta kulturalno – rozrywkowa,

·        niewystarczająca infrastruktura sportowo- rekreacyjna,

·        niewystarczająca ilość instytucji dla osób starszych i niepełnosprawnych,

·        niewystarczająca oferta turystyczna.

Szanse Zagrożenia
·        zwiększony ruch turystyczny,

·        promocja walorów przyrodniczych i kulturowych gminy,

·        pozyskanie środków finansowych z funduszy krajowych lub europejskich na rozbudowę infrastruktury turystycznej

·        możliwość rozwoju sportu w oparciu o przygotowaną bazę obiektów sportowych,

·        przebudowa obiektów pod rozwój społeczny,

·        pozyskanie środków finansowych z funduszy krajowych lub europejskich na rozbudowę infrastruktury społecznych,

·        wzrost jakości usług w zakresie pomocy społecznej.

·        rosnące koszty inwestycji,

·        ograniczona ilość środków na inwestycje w przyszłych latach,

·        ograniczona dostępność do terenów inwestycyjnych umożliwiających gminie realizację niezbędnych inwestycji,

·        rosnące potrzeby osób starszych i niesamodzielnych.

Wszyscy zainteresowani mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia bądź uwagi do projektu Strategii wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, które można zgłaszać na udostępnionym formularzu, który następnie należy przesłać na adres: Urząd Miejski w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki (decyduje data wpływu formularza do Urzędu) lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie, lub przesłać zeskanowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@koluszki.pl (w tytule należy wpisać „Uwagi do Strategii Rozwoju”).

Chcę pobrać formularz

Chcę pobrać projekt strategii

Chcę pobrać projekt prognozy

 

 

Udostępnij