Gmina dołączy do ROT? W poniedziałek sesja Rady Miejskiej

Utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Koluszkach i przystąpienie gminy do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego – między innymi takimi tematami zajmą się radni Rady Miejskiej podczas kwietniowej sesji. Obrady zaplanowano na poniedziałek, 17 kwietnia 2023 r. na godz. 14 w sali konferencyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego.

Transmisja wideo będzie dostępna TUTAJ, natomiast z wynikami głosowań można zapoznać się TUTAJ.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami. (druk nr 1)
 4. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkachza rok 2022. (druk nr 2) opiniuje Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska,referuje Dyrektor MGOPS
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2022 oraz potrzeby związane z realizacją zadań na 2023 rok. (druk nr 3) opiniuje Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska, referuje Dyrektor MGOPS
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Koluszki. (druk nr 4) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
 7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Koluszkach i nadania jej Statutu. (druk nr 5) opiniuje Komisja Regulaminowo Statutowa, referuje Sekretarz Gminy
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Koluszki do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. (druk nr 6) opiniuje Komisja Regulaminowo Statutowa, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie Gminy Koluszki oraz określenia sezonu kąpielowego. (druk nr 7) opiniuje Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzieżyreferuje Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Koluszkach oraz nadania statutu. (druk nr 8) opiniuje Komisja Regulaminowo- Statutowa, referuje Skarbnik Gminy

11.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę wsprawie udzielenia pomocy rzeczowej wroku 2023 dla Samorządu Województwa Łódzkiego w formie realizacji zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 wraz z budową ronda w km 9+458 w Koluszkach na skrzyżowaniu ulic Partyzantów, Wojska Polskiego i Św. Stanisława Kostki oraz budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia i przebudową sieci kolidujących z inwestycją”. (druk nr 9)opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych. (druk nr 10) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koluszki. (druk nr 11) opiniuje Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Przeciwpożarowej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej. (druk nr 12) opiniuje Komisja Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2023- 2032. (druk nr 13) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2023 (druk nr 14) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego referuje Skarbnik Gminy.
 4. Sprawy różne.
 5. Zakończenie obrad.
Udostępnij