Fundusz sołecki 2022. Które miejscowości otrzymają najwięcej środków?

dialog

643 841,57 zł trafi w 2022 roku do sołectw z terenu gminy Koluszki w ramach funduszu sołeckiego. Najwięcej środków otrzymają sołectwa: Gałków Duży, Gałków Mały Wschód, Gałków Mały Zachód, Różyca – Żakowice – po 47 383,10 zł. Zgodnie ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, środki powinny zostać przeznaczone na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia lokalnych społeczności. 

Mieszkańcy danego sołectwa, podczas zebrań wiejskich, podjęli decyzje na co mają zostać wykorzystane środki finansowe w ramach funduszu sołeckiego.Wybrane przedsięwzięcia zostały wprowadzone do budżetu gminy Koluszki na 2022 rok.

Fundusz sołecki – nazwy zadań zawarte w uchwale budżetowej wraz z wysokością środków przypadających na dane sołectwo:

Będzelin – 403 mieszkańców,  28 572,01 zł
Bieżące utrzymanie dróg    10 000,00
Doposażenie OSP    10 000,00
Dofinansowanie spotkań mieszkańców sołectwa Będzelin, korzystanie z sali gimnastycznej  w Szkole Podstawowej w Będzelinie    8 572,01

Borowa I – 367 mieszkańców, 26 866,22 zł
Budowa placu apelowego dla OSP Borowa 10 000,00
Integracja 1 566,22
Zakup tablicy 800,00
Koszenie trawy na placu zabaw 500,00
Opracowanie DP na oświetlenie skrzyżowania ul. Ogrodowej, Zawiłej, Poprzecznej we wsi Borowo I gm. Koluszki 5 000,00

Borowa II -445 mieszkańców, 30 562,10 zł
Budowa wodociągu 4 000,00
Zakup wiaty przystankowej 12 000,00
Malowanie pasów dla pieszych 500,00
Montaż progów zwalniających – ul. Borowiecka 4 000,00
Budowa oświetlenia 4 000,00
Opracowanie DP na przebudowę budynku SP w Gałkowie Dużym (WPF na rok 2022 poz. 1.3.2.134) 2 000,00

Długie – Turobowice – 234 mieszkańców, 20 564,27 zł
Budowa placu zabaw na terenie Sołectwa Długie – Turobowice w Gm. Koluszki w ramach Funduszu Sołeckiego 20 564,27

Lisowice – Erazmów – 180 mieszkańców, 18 005,58 zł
Bieżące utrzymanie dróg 18 005,58

Felicjanów – 282 mieszkańców, 22 838,65 zł
Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy 4 338,65
Remont Sali – etap II 5 000,00
Integracja 2 500,00
Doposażenie placu zabaw 11 000,00

Gałków Duży – 880 mieszkańców, 47 383,10 zł
Doposażenie OSP 9 000,00
Doposażenie Biblioteki w Gałkowie Dużym 3 500,00
Doposażenie i bieżąca działalność muzeum 8 500,00
Koło Gospodyń Wiejskich – bieżąca działalność 383,10
Zakup i montaż kosza na nakrętki 2 500,00
Organizacja Dni Gałkówka 2 000,00
Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjno-integracyjnych 2 000,00
Organizacja Dnia Dziecka – walka z uzależnieniami 1 500,00
Doposażenie i bieżąca działalność PZERiI 2 000,00
Doposażenie placu zabaw w Gałkowie Małym 3 000,00
LKS – doposażenie i wsparcie działalności klubu, zakup paliwa 6 000,00
Opracowanie DP na przebudowę budynku SP w Gałkowie Dużym (WPF na rok 2022 poz. 1.3.2.134) – 7 000,00

Gałków Mały Wschód – 1037 mieszkańców, 47 383,10 zł
Doposażenie OSP 7 000,00
Doposażenie i bieżąca działalność muzeum 5 000,00
Naprawa namiotów 1 000,00
Organizacja Dni Gałkówka 2 000,00
Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjno-integracyjnych 3 000,00
Organizacja Dnia Dziecka – walka z uzależnieniami 1 500,00
Utrzymanie placu zabaw 1 000,00
Doposażenie placu zabaw w Gałkowie Małym 8 000,00
LKS – doposażenie i wsparcie działalności klubu, zakup paliwa 7 383,10
Opracowanie DP na przebudowę budynku SP w Gałkowie Dużym (WPF na rok 2022 poz. 1.3.2.134) 11 500,00

Gałków Mały Zachód – 804 mieszkańców, 47 383,10 zł
Doposażenie OSP 7 000,00
Doposażenie Biblioteki w Gałkowie Dużym 1 500,00
Doposażenie i bieżąca działalność muzeum 3 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich – bieżąca działalność 2 000,00
Zakup tablicy 1 383,10
Organizacja Dni Gałkówka 2 000,00
Organizacja rajdu rowerowego 1 500,00
Organizacja Dnia Dziecka – walka z uzależnieniami 1 500,00
Zakup stołów, ławek i namiotu 5 000,00
Doposażenie i bieżąca działalność PZERiI 2 000,00
Doposażenie placu zabaw w Gałkowie Małym 3 000,00
LKS – doposażenie i wsparcie działalności klubu, zakup paliwa 8 000,00
Dzierżawa WC na placu zabaw w Gałkowie Małym 2 500,00
Opracowanie DP na przebudowę budynku SP w Gałkowie Dużym (WPF na rok 2022 poz. 1.3.2.134) 7 000,00

Gałkówek Parcela – 134 mieszkańców, 15 825,96 zł
Zakup działki sołeckiej 15 825,96

Jeziorko – 156 mieszkańców, 16 868,38 zł
Zagospodarowanie terenu wokół stawu 10 000,00

Katarzynów – Zygmuntów – 456 mieszkańców, 31 083,31 zł
Bieżące funkcjonowanie, doposażenie, utrzymanie świetlicy wiejskiej we wsi Katarzynów, 19 083,31
w tym odnowienie elewacji budynku świetlicy, remont ogrodzenia terenu przyległego i naprawa podjazdu
Zorganizowanie festynu wraz z zawodami sportowymi 3 500,00
Utrzymanie, uporządkowanie i modernizacja sołeckiego boiska i placu zabaw we wsi Katarzynów 8 500,00

Kaletnik – 555 mieszkańców, 35 774,24 zł
Bieżące utrzymanie dróg 3 274,24
Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Różycy 500,00
Zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola w Różycy 500,00
Pielęgnacja zieleni oraz nowe nasadzenia w sołectwie Kaletnik 3 000,00
Integracja 2 500,00
Doposażenie placu zabaw 6 000,00
Budowa chodnika na placu zabaw 20 000,00

Kazimierzów – 31 mieszkańców, 10 945,50 zł
Bieżące utrzymanie dróg 3 445,50
Remont podłogi w OSP Wierzchy 5 000,00
Integracja 2 500,00

Nowy Redzeń – 327 mieszkańców, 24 970,89 zł
Bieżące utrzymanie dróg 6 500,00
Utrzymanie świetlicy we wsi Stary Redzeń 3 000,00
Dzień dziecka – zorganizowanie zawodów sportowych i konkursów edukacyjnych w związku z dniem dziecka 1 500,00
Zorganizowanie festynu wraz z zawodami sportowymi 1 000,00
Doposażenie placu zabaw 10 000,00
Utrzymanie placu zabaw 2 970,89

Regny – 428 mieszkańców, 29 756,59 zł
Utrzymanie świetlicy i terenu wokół 3 000,00
Integracja 2 500,00
Doposażenie placu zabaw oraz przesunięcie ogrodzenia 24 256,59

Przanowice – 379 mieszkańców, 27 434,81 zł
Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Różycy 500,00
Zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola w Różycy 500,00
Integracja 2 500,00
Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej 5 000,00
Utrzymanie kosiarki spalinowej 800,00
Opracowanie DP na budowę oświetlenia w ul. Granicznej we wsi Przanowice w ramach Funduszu Sołeckiego wraz z realizacją (WPF na rok 2022 poz. 1.3.2.284) 18 134,81

Różyca – Żakowice – 1938 mieszkańców, 47 383,10 zł
Współudział w organizowaniu „Święta Rodziny” wraz z SP w Różycy 1 000,00
Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Różycy 500,00
Zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola w Różycy 500,00
Szerzenie kultury, wzmacnianie wzajemnych więzi wśród mieszkańców sołectwa przez np. wyjazd do teatru lub organizację imprez okolicznościowych 3 000,00
Zagospodarowanie i utrzymanie działki sołeckiej 14 091,55
Konserwacja i utrzymanie płyty boiska na terenie sołectwa 14 091,55
Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego uzupełniającego w Sołectwie Żakowice – Różyca gm. Koluszki 14 200,00

Stary Redzeń – 256 mieszkańców, 21 606,69 zł
Zakup sprzętu nagłośniającego 5 000,00
Integracja 3 000,00
Utrzymanie świetlicy we wsi Stary Redzeń 3 000,00
Utrzymanie kosiarki spalinowej 606,69
Zagospodarowanie działki sołeckiej 10 000,00

Słotwiny – 397 mieszkańców, 28 287,71 zł
Montaż progów zwalniających 1 787,71
Odwodnienie drogi 10 000,00
Integracja 3 000,00
Zakup traktorka ogrodowego 10 000,00
Utrzymanie działki sołeckiej w Słotwinach 3 500,00

Stamirowice – Leosin – 160 17 057,92 zł
Utrzymanie i zagospodarowanie placu zabaw oraz boiska w sołectwie Stamirowice-Leosin 2 057,92
Doposażenie placu zabaw 15 000,00

Stefanów – 138 mieszkańców, 16 015,49 zł
Integracja 2 500,00
Utrzymanie działki sołeckiej 1 515,49
Zakup traktorka ogrodowego 12 000,00

Świny – 134 mieszkańców, 15 825,96 zł
Bieżące utrzymanie dróg 4 825,96
Remont podłogi w OSP Wierzchy 5 000,00
Remont świetlicy 4 500,00
Integracja 1 500,00

Wierzchy – 126 mieszkańców, 15 446,89 zł
Remont podłogi w OSP Wierzchy 10 000,00
Czyszczenie kanalizacji w OSP Wierzchy 2 946,89
Integracja 2 500,00

Wysokość  funduszu sołeckiego w roku 2022 została obliczona na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 o funduszu sołeckim (F = (2 + Lm/100) x Kb, gdzie F oznacza wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb, Lm to kiczba mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określona na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców, o których mowa w przepisach o ewidencji ludności, a Kb to kwota bazowa obliczona jako iloraz wykonanych dochodów bieżących gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego).

/AR/

Udostępnij