XIV sesja Rady Miejskiej [ZAPIS RELACJI NA ŻYWO]

radni
fot. archiwum

W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego trwa XIV sesja Rady Miejskiej.

14.01
Obrady rozpoczną się z opóźnieniem.

14:06
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Szostak otworzyła obrady. Na sali jest 21 radnych. Obrady są zatem prawomocne.

14:07
Na początku obrad Feliksa Bińkowskiego otrzymał nagrodę od Urzędu Miejskiego za zdobycie złotego medalu a III Europejskich Igrzyskach Weteranów. Wyróżniony został też Patryk Rajski – zdobywa złotego medalu na Mistrzostwach Europy na Węgrzech w boksie tajskim.

14:15
Trzech radnych: Maria Markowska – Kurc, Ryszard Piasny i Mariusz Skorzycki zabrało głos w punkcie trzecim porządku obrad, który dotyczy informacji burmistrza o pracach między sesjami. Radny Piasny zapytał burmistrza o spotkanie Waldemara Chałata z wójtem gminy Rogów Danielem Koładą. Burmistrz odpowiedział, że rozmowa dotyczyła wspólnych zadań inwestycyjnych. Wójt Rogowa zwrócił się z prośbą o podłączenie Rogowa do kanalizacji na terenie gminy Koluszki. Rogowianie chcieliby odprowadzać ścieni do naszej oczyszczalni. Zdaniem Chałata, będzie to trudne do realizacji. Burmistrz zlecił analizę tej propozycji pod względem rzeczowym i finansowym.

Radny Mariusz Skorzycki zapytał zastępcę burmistrza o spotkanie z Anną Dąbrowską, dyrektorem regionalnym PKP w sprawie terenów PKP w gminie Koluszki. Krystyna Lewandowska odpowiedziała, że rozmowa dotyczyła m.in. terenów zlokalizowanych w Żakowicach i Gałkówku. – Było to pierwsze tego typu spotkanie i będziemy je kontynuować – stwierdziła Lewandowska. Na spotkaniu nie padły jednak jakiekolwiek decyzje. Radny Skorzycki dopytał też o tereny zlokalizowane wzdłuż ulicy 3 Maja. Zdaniem zastępcy burmistrza, PKP chce sprzedać tę działkę za wysoką cenę i tym samym spółka nie jest zainteresowana współpracą z naszym samorządem na tym obszarze.

14:30
Radni wysłuchali informację o realizacji zadań oświatowych na rok szkolny 2014/2015. – Przyjęliśmy tę informację z wielkim zadowoleniem, bo jest czym się chwalić, jeśli chodzi o oświatę na naszym terenie – powiedziała Maria Markowska – Kurc, przewodnicząca komisji Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzieży.

14:35
Radni jednogłośnie przyjęli uchwały dotyczące: zamieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Koluszkach w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu łódzkiego wschodniego z budżetu gminy Koluszki (powiat otrzyma 83 tys. zł tym roku i 200 tys. zł w przyszłym na remont drogi w Zygmuntowie) oraz uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Koluszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

14:50
Radni zajmują się punktem obrad, który dotyczy wzrostu stawek za odbiór odpadów komunalnych. Na początku września, władze Koluszek ogłosiły nowy przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Do magistratu wpłynęła tylko jedna oferta. Swoją propozycję złożyła firma HAK, która obecnie świadczy tę usługę na terenie gminy Koluszki. Nowa umowa ma obowiązywać przez cztery lata.

14:55
Władze gminy proponują nowe stawki na poziomie 8 i 17 złotych. W uzasadnieniu uchwały czytamy, że Rada Miejska wzięła pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących w gminie Koluszki, ilość odpadów wytwarzanych na terenie gminy i koszty funkcjonowania systemu, gospodarowania odpadami.

14:57
Przypomnijmy, że od połowy 2013 roku stawki za odbiór odpadów komunalnych wynosiły 6 zł za odpady segregowane i 15 zł w przypadku braku segregacji.

15:00
– Na bloku komisji rozmawialiśmy o stawce o 15 złotych za odbiór odpadów niesegregowanych. Teraz proponują Państwo 17 zł – zapytał burmistrza radny Jan Widuliński. Waldemar Chałat odpowiedział, że „nie odniósł wrażenia, żeby przekazał radnym taką informację”.

15:05
Radny Dariusz Janeczek: – Według mojej opinii, wzrost stawki o ponad 30 proc. jest zbyt duży – stwierdził. – Nie powinniśmy przejść obok tego tematu obojętnie – zaznaczył.

15:10
Radny Mariusz Skorzycki zwrócił uwagę, że warto było nieco wcześniej ogłosić przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Jego zdaniem, wówczas byłby czas na to, aby – ze względu na to, że wpłynęła tylko jedna oferta – ogłosić ponowny przetarg. Burmistrz odpowiedział, że jego zdaniem, cena byłyby wówczas jeszcze wyższa.

15:25
Radny Paweł Lewiak złożył wniosek formalny, aby w uchwale wprowadzić poprawkę dotyczącą stawki za odpady niesegregowane. Proponuje pozostawienie stawki bez zmian, czyli 15 zł.

15:30
Waldemar Chałat proponuje, aby nie poddawać wniosku radnego Pawła Lewiaka pod głosowanie. Burmistrz chce ten temat przedyskutować.

15:35
Radny Włodzimierz Wójciak: – Uważam, że 8 złotych to jest bardzo dobra cena. Nie jest to wysoka podwyżka.

15:37
Wniosek radnego Pawła Lewiaka nie został przegłosowany. Za było 2 radnych, trzy osoby wstrzymały się od głosu, a szesnaście było przeciw.

15:39
Radni większą liczbą głosów zdecydowali o podwyżce stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W przypadku segregacji zapłacimy 8 złotych miesięcznie, a przy zbiórce w sposób nieselektywny opłata wyniesie 17 zł. Nowe stawki wejdą w życie prawdopodobnie od nowego roku. Za podwyżką głosowało 16 radnych, trzy osoby wstrzymały się od głosu, a dwie były przeciw.

15:42
Radni podjęli również uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

15:45
Radni zajmują się projektem zmieniającym uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Koluszki na lata 2013 – 2017. Chodzi zwiększenie bonifikaty do wysokości 90. proc na wykup lokali poodlewniczych. Autorem projektu jest radny Dariusz Janeczek.

15:50
Dariusz Janeczek: – Projekt uchwały złożyłem ze względu na liczne prośby mieszkańców. Występuję w ich imieniu, abyśmy podjęli w tej sprawie decyzję.

15:50
Więcej na ten temat przeczytacie tutaj:  Walczą o mieszkania. Sprawiedliwość w wykupie lokali „poodlewniczych”

16:09
Rady Antoni Tomczyk złożył wniosek formalny, aby zmienić wysokość bonifikaty z 90 proc. na 80 proc.

16:12
Radny Mirosław Supera stwierdził, że jest przeciwko zwiększeniu bonifikaty.

16:15
Na sali obrad obecni są m.in. ks. prałat Kazimierz Pacholik, radny powiatu łódzkiego wschodniego Mariusz Kotynia czy też starosta powiatu Andrzej Opala.

16:25
Radny Włodzimierz Wójciak: – Jestem przeciwny przyjęciu tej uchwały. (…) Przy takiej bonifikacie oddajemy te mieszkania za darmo. (…) Zagłosujcie przeciwko tej uchwale.

16:32
Głosowanie nad wnioskiem formalnym radnego Antoniego Tomczyka – za głosował 1 radny, 11 osób przeciw, 9 osób wstrzymało się.

16:32
Burmistrz Waldemar Chałat negatywnie ocenił projekt uchwały radnego Dariusza Janeczka dot. zakupu mieszkań z bonifikatą.

16:37
Mieszkańcy nie będą mogli zakupić mieszkań z bonifikatą. Głosowanie nad projektem uchwały: za głosowało 9 radnych, przeciw było 10, a dwie osoby wstrzymały się od głosu. Uchwała nie została zatem podjęta.

16:45
Radni przyjęli projekt zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Nie skutkuje on jednak zmianą wysokości obecnie obowiązujących stawek od podatku od nieruchomości.

16:45
Radni przyjęli projekty uchwał dot. uchwalenia wzoru druku informacji w sprawie podatku rolnego, uchwalenia wzoru druku informacji w sprawie podatku leśnego oraz uchwalenia wzoru druku informacji w sprawie podatku od nieruchomości.

16:50
Trwają zapytania i interpelacje radnych

16:55
Radny Ryszard Piasny: Nie zgodzę się z panem Mateuszem Karwowskim, że nie ma możliwość zróżnicować opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Gmina, która prowadzi politykę prorodzinną, może przyznawać takie zniżki rodzinom wielodzietnym.

16.59
Radna Maria Markowska – Kurc podziękowała za rozpoczęcie przebudowy śmietnika przy ul. Głowackiego.

17.00
Radny Włodzimierz Wójciak: – Chciałbym pogratulować panu burmistrzowi i panu Mateuszowi za przebudowę ulicy 11 Listopada

17:05
Mateusz Karwowski na komentarz radnego Ryszarda Piasnego stwierdził: – Według mnie obowiązuje nas stan prawny, który uniemożliwia wprowadzenie takiego rozwiązania. Radny Piasny odpowiedział, że istnieje możliwość obniżenia stawek dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny.

17:13
Trwają zapytania i wolne wnioski. Przewodnicząca Anna Szostak przedstawia radnym pisma, które wpłynęły do Rady Miejskiej.

17:40
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Szostak zamknęła obrady.

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności