118 tys. zł na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. Jakie obowiązki ma gmina wobec zwierzęcia pozostającego bez opieki

Gmina Koluszki, jak wszystkie inne gminy, zobligowana jest do realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Taki program na 2017 rok został już uchwalony.

Zgodnie z jego założeniami zgłoszenie o przypadku zwierzęcia pozostającego bez opieki, w tym rannego i chorego, przyjmuje Biuro Inżyniera Gminy w Koluszkach (tel. 44 725 67 68). W przypadku gdy zwierzę, którego dotyczy zgłoszenie, jest zdrowe, organizuje się jego odławianie. Zajmuje się tym Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach. Odłowione zwierzę powinno zostać oddane do schroniska. Miejsce w schronisku zapewnia podmiot wybrany przez gminę w przetargu – Zakład Ogólnobudowlano-Usługowy Rafał Żmuda z Zawiercia (160 km od Koluszek). Natomiast miejsce dla zwierząt gospodarskich, co do których nie ma możliwości ustalenia właściciela, lub odebranych właścicielowi na skutek zaniedbań zapewnia gospodarstwo rolne Janusza Michniewskiego w Stamirowicach, z którym gmina ma podpisaną umowę. Schronisko oraz Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koluszkach są zobligowani poszukiwać nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

Gdy Biuro Inżyniera Gminy przyjmie zgłoszenie o zwierzęciu rannym lub chorym, powinno powiadomić lekarza weterynarii. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na podstawie umowy z gminą prowadzi lekarz weterynarii Jarosław Syrek. Jeśli wykluczy on u zwierzęcia chorobę zakaźną, sam podejmuje jego leczenia. Następnie zwierzę przekazywane jest do schroniska i poszukiwany jest dla niego nowy dom. Jeśli natomiast lekarz weterynarii, z którym gmina ma podpisaną umowę, potwierdzi chorobę zakaźną u zwierzęcia rannego lub chorego, dalsze postępowanie prowadzi Powiatowy Lekarz Weterynarii. Z kolei w przypadku gdy zgłoszenia do Biura Inżyniera Gminy dotyczy zwierzęcia padłego, jest ono przekazywane do zakładu utylizacji.

Ponadto w ramach sprawowania opieki nad kotami wolno żyjącymi gmina powinna zapewnić: ich dokarmianie, współpracę z organizacjami społecznymi poprzez zakup przez gminę i wydawanie karmy, ograniczenie populacji poprzez sterylizację.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Koluszki w roku 2017 będzie kosztował 118.500 zł.

Zachęcamy naszych Czytelników do podzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z realizacją przez gminę Koluszki programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Można do nas pisać na adres e-mail: info@naszekoluszki.pl

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności