Na terenach po byłej cegielni może powstać strefa przemysłowa

radni

Rada Miejska w Koluszkach przyjęła uchwałę w sprawie nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jest to podstawowy dokument określający politykę przestrzenną i zasady zagospodarowania terenów, sporządzany dla całego obszaru gminy. Największa zmiana w nowym studium uwarunkowań gminy Koluszki, w stosunku do dotychczas obowiązującego dokumentu, dotyczy terenów po byłej cegielni.

Przeznaczono je pod kolejną strefę przemysłową. Zgodnie z tym, co znalazło się w nowo uchwalonym dokumencie, na 23 hektarach, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (osiedle Czarneckiego), będą mogły powstać obiekty i urządzenia stwarzające ryzyko wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, pod warunkiem że ich strefa oddziaływania nie będzie wykraczać poza teren zakładu.

Nie wprowadzono także do studium zakazu budowy zakładów zaliczanych do przedsięwzięć mogących potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Tymczasem tereny po byłej cegielni w pierwotnym założeniu miały być strefą buforową między terenami mieszkaniowymi a Bazą Paliw i pozostać terenami zieleni urządzonej. Jednak według założeń nowego studium uwarunkowań strefę przemysłową od zabudowy mieszkaniowej będzie oddzielał tylko pas zieleni. Natomiast park, którego powstanie zapowiedziano, zajmie ok. 10 ha i będzie stanowił mniej niż 1/3 całego tego terenu. Jednocześnie w nowym studium zmniejszono z 20 do 10 proc. obowiązek zachowania terenów czynnych biologicznie, czyli pokrytych roślinnością.

strefa1

Na terenach po byłej cegielni powstanie strefa przemysłowa.

strefa2

Zakłady, które będą mogły powstać na terenach przemysłowych, będą graniczyć z zabudową mieszkaniową

iw

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności