Akcja reaktywacja – jestem na tak dla recyklingu [KONKURS]

fot. Unsplash/Pixabay
fot. Unsplash/Pixabay

Organizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa proekologiczny konkurs fotograficzny dla dzieci ze szkół podstawowych z obszarów wiejskich pt. „Akcja reaktywacja – jestem na tak dla recyklingu” ma przede wszystkim na celu zachęcenie do segregowania odpadów i recyklingu. Poprzez udział w konkursie, w którym de facto wykorzystane będą odpadki i śmieci, pragniemy zachęcić dzieci a za ich pośrednictwem również dorosłych do dbania o przestrzeń lokalną, a szczególnie pobliskie środowisko przyrodnicze.

Przedmiotem konkursu będzie przygotowanie autorskiej pracy z odpadów, w tym z plastiku, metalu, papieru lub innych opakowań głównie z materiałów niedegradowalnych. Praca może przybrać dowolną formę np. rzeźby lub instalacji. Wykonawca będzie miał za zadanie sfotografować pracę i zdjęcie przesłać na wskazany adres e-mailowy ARiMR. Materiał zdjęciowy zostanie opublikowany na stronie i w mediach społecznościowych ARiMR. Ze zwycięskich i wyróżnionych prac, po dostarczeniu ich przez uczestników już po finale konkursu do siedziby ARiMR, utworzymy wystawę.

Fotografie, które otrzyma Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą zostać także  wykorzystane w innych działaniach informacyjno – promocyjnych Agencji.

ZAŁOŻENIA KONKURSU

 1. Konkurs trwa od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 16 sierpnia 2021 r.
 2. Uczestnikiem konkursu może być dziecko w wieku od 7 do 15 lat (szkoła podstawowa) z obszaru wiejskiego, z wyjątkiem dzieci pracowników ARiMR (w tym także osób pozostających z ARiMR w stosunku cywilnoprawnym), którego rodzic lub opiekun prawny wyrazi na to zgodę.
 3. Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 1 pracę (fotografię) prezentującą jedną autorską pracę (rzeźbę, instalację etc.) z odpadów. W przypadku nadesłania większej liczby prac (fotografii jednej lub kilku prac z odpadów)  zgłoszenie zostanie odrzucone.
 4. Technika wykonania prac – fotografii jest dowolna (np. aparat cyfrowy, smartfon).
 5. Szczegółowe warunki oraz zasady konkursu są określone w Regulaminie Konkursu dostępnym na stronie www.arimr.gov.pl.

WARUNKI KONKURSU

1. Uczestnicy nadsyłają maksymalnie 1 pracę — zdjęcie, wykonane samodzielnie (fotografia musi być pracą autorską), co oznacza, że wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

2. Zdjęcia należy przesłać do dnia 16 sierpnia 2021 r. na adres mailowy: konkursARiMR@arimr.gov.pl w tytule wiadomości pisząc: konkurs fotograficzny pt. „Akcja reaktywacja – jestem na tak dla recyklingu”.

3. Zdjęcia w formacie JPG powinny być zapisane w formacie JPG o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi (bez kompresji).

4. Fotografii powinien towarzyszyć opis zawierający: tytuł zdjęcia, datę oraz miejsce jego wykonania, dane personalne autora – Uczestnika konkursu i reprezentującego go rodzica/opiekuna prawnego. Do przesyłki ze zdjęciem należy załączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący Załącznik nr 1. do Regulaminu wraz z podpisanymi oświadczeniami, stanowiącymi Załącznik nr 1.1 i Załącznik nr 1.2. W formularzu zgłoszeniowym należy podać dane dziecka — Uczestnika konkursu, takie jak: imię i nazwisko, rok urodzenia, a także dane rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika konkursu: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe w postaci: adresu do korespondencji, oraz numeru telefonu oraz adresu e-mail. Formularz zgłoszeniowy i oświadczenia muszą być czytelnie wypełnione i podpisane (skany dokumentów własnoręcznie podpisanych lub dokumenty opatrzone podpisem elektronicznym). Osobę niepełnoletnią reprezentuje rodzic/opiekun prawny wobec powyższego Formularz zgłoszeniowy wraz oświadczeniami, stanowiącymi Załącznik nr 1.1 i Załącznik nr 1.2. muszą zostać własnoręcznie podpisane przez uczestnika Konkursu, który ukończył 13 rok życia i osobę go reprezentującą.

5. W ramach przystąpienia do konkursu Uczestnik oraz rodzic lub opiekun prawny Uczestnika oświadcza, że:

 • posiada pełnię praw autorskich osobistych i majątkowych do zamieszczonego przez niego utworu fotograficznego określanego terminem „pracy konkursowej, jak również pracy z odpadów umieszczonej na fotografii stanowiącej pracę konkursową ”;
 • zgłoszona do konkursu praca konkursowa, jak również praca z odpadów umieszczona na fotografii stanowiącej pracę konkursową nie narusza żadnych praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich innych podmiotów;
 • uczynił zadość wszelkim obowiązkom wynikającym z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i RODO1 wobec osób, których dane, w tym wizerunek są wykorzystywane w pracy Konkursowej (jeśli na zdjęciach znajdują się prócz obiektu fotografowanego jakiekolwiek osoby)

1Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, sprost: Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2).

 • Ponadto, zobowiązuje się do naprawienia szkody, poniesionej przez Organizatora lub osoby trzecie w przypadku złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia ze zdań poprzednich.
 • Niniejszym zwalnia Organizatora od wszelkich obowiązków świadczenia na rzecz osób trzecich, mogących powstać w przypadku określonym w zdaniu poprzedzającym, w tym od obowiązku zapłaty odszkodowania w tytułu naruszenia praw z zakresu własności intelektualnej bądź na rzecz osób uprawnionych z tych praw.
 • posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono w pracy konkursowej (jeśli na zdjęciach znajdują się prócz obiektu fotografowanego jakiekolwiek osoby) do wykorzystania tego wizerunku na potrzeby konkursu, jak i do wykorzystania tego wizerunku przez Organizatora w ramach prowadzonych działań o charakterze informacyjno-promocyjnym, w szczególności w publikacjach i publicznych prezentacjach oraz umieszczaniu na stronach internetowych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych;
 • nieodpłatnie przenosi na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac konkursowych na polach eksploatacji wskazanych w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1.2 do Regulaminu Konkursu, w tym w szczególności: korzystanie oraz przetwarzanie przez Organizatora prac konkursowych w ramach prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych, w tym publikowanie na stronie internetowej Organizatora na Facebooku i YouTube oraz w materiałach promocyjnych i informacyjnych ARiMR, podczas publicznych prezentacji, na targach, wystawach i innych imprezach o charakterze niekomercyjnym organizowanych przez ARiMR, dotyczących realizacji przez ARiMR zadań określonych przepisami prawa, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych;

6. Nadesłanie prac na adres e-mailowy: konkursARiMR@arimr.gov.pl  (w tytule wiadomości pisząc: konkurs fotograficzny pt. „Akcja reaktywacja – jestem na tak dla recyklingu”) wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym i pozostałymi załącznikami oznacza, że Uczestnik konkursu oraz rodzic/opiekun prawny Uczestnika konkursu zapoznali się z treścią  Regulamin konkursu i akceptują jego treść.

JURY

Zdjęcia będą oceniane przez czteroosobowe jury składające się z pracowników Biura Prasowego ARiMR. Pracom jury będzie przewodniczył/a Zastępca Dyrektora Biura Prasowego.

KRYTERIA OCENY NADESŁANYCH PRAC

Zdjęcia oceniane będą pod względem:

 • Jakości i estetyki
 • Siły przekazu/kreatywności
 • Związku z przesłaniem zawartym w nazwie: Recykling.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości dnia 31 sierpnia 2021 roku na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl

Nagrodzone zdjęcia zostaną umieszczone na stronie ARiMR wraz z informacją, kto jest ich autorem.

NAGRODY

W dniu 31 sierpnia br. ogłosimy wyniki konkursu i uhonorujemy wszystkich uczestników drobnymi upominkami m.in. ekologicznymi artykułami papierniczymi i szkolnymi oraz artykułami z elementami odblaskowymi z logo ARiMR, a laureatów I, II i III miejsca wartościowymi nagrodami rzeczowymi.

Dodatkowym elementem promującym i honorującym autorów będzie fakt, że zdjęcia zwycięzców oraz wyróżnionych mogą zostać wykorzystane w kalendarzach lub innych wydawnictwach realizowanych przez ARiMR.

Regulamin i formularze można pobrać na stronie arimr.gov.pl

Źródło: ARiMR

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności