Radni zdecydują o strategii rozwoju gminy

Na wtorek zaplanowano nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Koluszkach. W porządku obrad jest m.in. projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Koluszki na lata 2022 -2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. To najważniejszy dokument przygotowywany przez samorząd gminny, który określa priorytety i cele rozwoju społeczno-gospodarczego.

LV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Koluszkach odbędzie się w dniu 10.01.2023 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65. Transmisja wideo będzie dostępna TUTAJ, natomiast z wynikami głosowań można zapoznać się TUTAJ.

W trakcie obrad radni podejmą decyzje o tym, czy nowa strategia zacznie obowiązywać.

Tak jak informowaliśmy, do 24 listopada 2022 roku można było składać wnioski, zastrzeżenia bądź uwagi do projektu Strategii Rozwoju Gminy Koluszki na lata 2022-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Strategia stanowi również podstawę do opracowania i wdrażania projektów współfinansowanych m.in. ze środków zewnętrznych. Jak czytamy w dokumencie,  w pracach związanych z przygotowaniem strategii przeprowadzono diagnozę, której celem była analiza potencjału społeczno-gospodarczego Gminy Koluszki, uwzględniając przy tym przestrzenne uwarunkowania. Diagnoza jest punktem wyjścia do konstruowania kierunków działań, a następnie celów strategicznych i działań.  W oparciu o wnioski z przeprowadzonej analizy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy w Strategii Rozwoju przedstawiono plan działań do 2030 roku. Określone zostały następujące elementy: misja i wizja rozwoju, cele strategiczne i operacyjne oraz sposób realizacji i finansowania Strategii, ze wskazaniem podmiotów zaangażowanych w jej wdrażanie. Ponadto przedstawiono działania, które pozwolą osiągnąć zakładane długookresowe cele strategiczne.

Analiza SWOT – przestrzeń i środowisko

Mocne stronySłabe strony
·        korzystne położenie geograficzne i dostępność szlaków komunikacyjnych,·        położenie w aglomeracji Łódzkiej,·        węzeł kolejowy o znaczeniu krajowym,·        funkcjonowanie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, zapewniającej szybkie połączenie m.in. z Łodzią i Warszawą,·        bliskość autostrady A1 i A2,·        przebiegające przez obszar gminy drogi wojewódzkie i linie kolejowe o znaczeniu krajowym,·        działania inwestycyjne w zakresie poprawy stanu technicznego dróg,·        istniejące ścieżki rowerowe,·        występujące walory przyrodnicze, w tym znajdujący się na terenie gminy rezerwaty przyrody, obszar chronionego krajobrazu i obszary natura 2000,·        inwestycje w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego,·        współpraca z sąsiednimi gminami.·        zły stan techniczny części dróg,·        brak bezkolizyjnych przejazdów kolejowych,·        presja urbanizacyjna i turystyczna,·        brak lokalnej komunikacji publicznej,·        wykorzystywanie nieekologicznych nośników ciepła, które powodują niską emisję,·        brak miejsc ładowania samochodów elektrycznych.
SzanseZagrożenia
·        bliskość Łodzi,·        budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego i związana z nim rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej,·        utworzenie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych w miejscowości Lisowice,·        pozyskanie środków finansowych z funduszy krajowych lub europejskich na rozbudowę infrastruktury drogowej,·        wzrost zainteresowania wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii przez indywidualnych mieszkańców, jak również w obiektach publicznych,·        ciągła edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej,·        promocja walorów przyrodniczych i kulturowych Gminy.·        ograniczona ilość środków na rozwój infrastruktury technicznej,·        niedostateczny poziom świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarowania odpadami,·        degradacja środowiska naturalnego (m.in. zanieczyszczenie powietrza),·        nasilające się zmiany klimatyczne (m.in. ocieplanie się klimatu, susze, ulewne deszcze).

Analiza SWOT – społeczeństwo

Mocne stronySłabe strony
·        dodatnie saldo migracji,·        aktywność społeczna mieszkańców,·        aktywność sportowa mieszkańców w klubach sportowych,·        spadek liczby beneficjentów pomocy społecznej,·        wysoki potencjał ludzki.·        spadek liczby ludności,·        ujemny przyrost naturalny,·        rosnący udział ludności w wieku poprodukcyjnym.
SzanseZagrożenia
·        napływ nowych mieszkańców,·        urozmaicanie oferty kulturalnej oraz zwiększanie dostępności kultury,·        rosnąca aktywność i poziom integracji mieszkańców w wyniku realizowanych projektów,·        utrzymanie się pozytywnych tendencji dotyczących podnoszenia poziomu wykształcenia wśród mieszkańców,·        nowe możliwości udzielenia pomocy osobom potrzebującym,·        efekty realizowanych w skali krajowej, wojewódzkiej i powiatowej programów w zakresie polityki społecznej oraz koordynacja tych działań,·        kontynuacja i realizacja nowych projektów socjalnych we współpracy z organizacjami pozarządowymi;·        rozwój instytucji pomocowych oraz zwiększenie świadomości uczniów i mieszkańców na temat ich istnienia;·        pozyskanie środków finansowych z funduszy krajowych lub europejskich na zapobieganie wykluczeniu społecznemu.·        postępujący proces starzenia się społeczeństwa,·        migracja społeczeństwa do większych miast,·        konkurencyjne wydarzenia kulturalne i sportowe w innych gminach,·        bierność osób objętych pomocą społeczną i nasilanie się postaw roszczeniowych,·        wykluczenie społeczne osób niepełnosprawnych w przypadku braku objęcia ich działaniami w tej kwestii,·        zjawisko „dziedziczenia bezrobocia” i wyuczonej bezradności.

Analiza SWOT – gospodarka

Mocne stronySłabe strony
·        wyznaczone tereny inwestycyjne – Podstrefa Koluszki, należąca do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,·        wzrastająca przedsiębiorczość mieszkańców,·        wzrost liczby podmiotów gospodarczych,·        zmniejszający się poziom bezrobocia.·        zmniejszająca się liczba osób w wieku produkcyjnym,·        niewystarczająca liczba miejsc pracy umysłowej,·        brak dostatecznej ilości obiektów handlowo usługowych,·        niewystarczająca liczba hoteli i innych miejsc noclegowych dla turystów,·        wysoki wskaźnik bezrobocia wśród osób korzystających z pomocy społecznej.
SzanseZagrożenia
·        możliwość wykorzystania naturalnych zasobów gminy dla rozwoju turystyki,·        budowa nowych zakładów na terenie gminy przez podmioty krajowe i zagraniczne.·        zmniejszająca się opłacalność produkcji rolnej,·        wzrost kosztów budowy infrastruktury technicznej pod rozwój terenów inwestycyjnych.

Analiza SWOT – infrastruktura techniczna

Mocne stronySłabe strony
·        zadowalający stopień zwodociągowania obszaru gminy,·        funkcjonowanie oczyszczalni ścieków,·        wyznaczenie aglomeracji Koluszki w ramach KPOŚK,·        zadowalający stan sieci elektroenergetycznej,·        funkcjonowanie sieci gazowej i ciepłowniczej,·        brak istotnych zagrożeń dla zdrowia konsumentów korzystających z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia na terenie gminy,·        uporządkowany system gospodarki odpadami,·        funkcjonujący punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).·        niedostateczny stopień skanalizowania obszaru gminy,·        niewystarczający stopień gazyfikacji obszaru gminy;·        korzystanie przez mieszkańców ze zbiorników bezodpływowych, spośród których część jest w niedostatecznym stanie technicznym,·        niedobory w stanie infrastruktury drogowej.
SzanseZagrożenia
·        pozyskanie środków finansowych z funduszy krajowych lub europejskich na rozbudowę infrastruktury technicznej,·        powstawanie nowoczesnych instalacji do przetwarzania odpadów,·        wprowadzenie na terenie kraju nowych założeń i wytycznych dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.·        rosnąca produkcja odpadów komunalnych,·        rosnące koszty inwestycji dotyczące rozbudowy infrastruktury technicznej,·        ograniczona ilość środków na inwestycje w przyszłych latach,·        niewłaściwe postępowanie z odpadami przez część właścicieli nieruchomości.

Analiza SWOT – infrastruktura społeczna

Mocne stronySłabe strony
·        istniejące walory naturalne i krajobrazowe dające warunki do rozwoju funkcji turystyczno-wypoczynkowej,·        aktywna działalność stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na terenie gminy,·        pozyskiwanie przez Gminę środków pozabudżetowych,·        rozwinięta sieć placówek oświatowych,·        funkcjonowanie kina „Odeon 3D”,·        dobrze zachowane obiekty zabytkowe,·        bogata oferta edukacyjna,·        funkcjonowanie instytucji pomocy społecznej na terenie gminy, która umożliwia mieszkańcom pokonanie trudnych sytuacji życiowych, rozwiązanie problemów, okazuje wsparcie, zaspokaja podstawowe potrzeby oraz udziela pomocy psychologicznej dla osób i rodzin, które tego potrzebują.·        niewystarczający poziom zasobów mieszkaniowych,·        niedostateczna oferta kulturalno – rozrywkowa,·        niewystarczająca infrastruktura sportowo- rekreacyjna,·        niewystarczająca ilość instytucji dla osób starszych i niepełnosprawnych,·        niewystarczająca oferta turystyczna.
SzanseZagrożenia
·        zwiększony ruch turystyczny,·        promocja walorów przyrodniczych i kulturowych gminy,·        pozyskanie środków finansowych z funduszy krajowych lub europejskich na rozbudowę infrastruktury turystycznej·        możliwość rozwoju sportu w oparciu o przygotowaną bazę obiektów sportowych,·        przebudowa obiektów pod rozwój społeczny,·        pozyskanie środków finansowych z funduszy krajowych lub europejskich na rozbudowę infrastruktury społecznych,·        wzrost jakości usług w zakresie pomocy społecznej.·        rosnące koszty inwestycji,·        ograniczona ilość środków na inwestycje w przyszłych latach,·        ograniczona dostępność do terenów inwestycyjnych umożliwiających gminie realizację niezbędnych inwestycji,·        rosnące potrzeby osób starszych i niesamodzielnych.

Chcę pobrać projekt strategii 

Chcę pobrać projekt prognozy

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Koluszki na lata 2022 -2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. (druk nr 1) opiniuje Komisja Budżetui Rozwoju Gospodarczego, referuje Dyrektor Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji. (druk nr 2) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2023-2032. (druk nr 3) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2023. (druk nr 4) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, referuje Skarbnik Gminy
  7. Zakończenie obrad.
Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności