Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs na renowację małej architektury zabytkowej

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą ogłosił nabór do programu „Mała architektura zabytkowa”.

Zgłoszenie może złożyć osoba prawna, osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także zgłoszenie może być inicjatywą społeczności lokalnej m.in. mieszkańców, parafian, właścicieli i/lub współwłaścicieli zabytku lub terenu, na którym znajduje się obiekt małej architektury zabytkowej.
W przypadku gdy zgłaszający nie jest właścicielem/współwłaścicielem obiektu lub jest więcej niż jeden właściciel, do zgłoszenia należy załączyć zgodę wszystkich właścicieli zabytkowego obiektu.

Pomoc finansowa może być udzielona na wykonanie prac wraz z zagospodarowaniem
i uporządkowaniem najbliższego otoczenia obiektu małej architektury zabytkowej, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria:

  • jest wpisany do rejestru zabytków, wojewódzkiej ewidencji lub gminnych ewidencji zabytków z obszaru województwa łódzkiego,
  • znajduje się na obszarze województwa łódzkiego.

Pomoc finansowa może być udzielona w wysokości do 80% ogółu nakładów, nie więcej niż 20 000,00 zł na jeden obiekt.

Termin składania wniosków mija 8.02.2023 r.

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności