Możesz zgłosić uwagi do projektu strategii rozwoju powiatu

fot. archiwum

Trwają konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023 – 2030″. Uwagi można zgłaszać do 7 marca 2023 roku, m.in. przez Internet.

Strategia Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023-2030 jest to najważniejszy dokument strategiczny dla powiatu, który określa koncepcję jego funkcjonowania w perspektywie kilku lat. Dokonano w nim diagnozy podstawowych uwarunkowań oraz określono obszary, cele i kierunki rozwoju realizowane na obszarze powiatu.

Formularz konsultacyjny można wysłać pocztą, osobiście dostarczyć do Starosta Powiatowego w Łodzi (ul. Sienkiewicza 3, pokój 606, VI piętro) lub przesłać na adres e-mail: promocja@lodzkiwschodni.pl W tytule e-maila lub na kopercie należy wpisać: konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023 – 2030”.

Starostwo Powiatowe w Łodzi podkreśla, że konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023 – 2030″ z mieszkańcami mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

Chcę pobrać projekt strategii

Chcę pobrać formularz do przedstawienia uwag

Projekt strategii zawiera m.in.analizę SWOT, którą prezentujemy poniżej.

Sfera gospodarcza
Mocne StronySłabe strony
Atrakcyjność inwestycyjna z uwagi na lokalizacjęautostrady przebiegającej przez teren Powiatu i sieci kolejowejWspólna polityka inwestycyjna gmin i PowiatuPotencjał położenia Powiatu w sąsiedztwie z ŁodziąDobrze rozwinięta działalność w sferze transportu towarowegoRozwój handlu (funkcjonujące bazary i targowiska o znaczeniu krajowym)Rolnictwo oparte na gospodarstwach rodzinnychNiska konkurencyjność Powiatu w zakresie rynku pracyDysproporcja struktury podaży i popytu nalokalnym rynku pracyNiekorzystna struktura agrarnaNiska bonitacja gleb
SzanseZagrożenia
Potencjał oferty terenów pod inwestycje (gminy: Tuszyn, Brójce, Rzgów, Koluszki, Nowosolna)Wsparcie sfery gospodarczej i rolnictwa z funduszy Unii EuropejskiejPopyt na żywność wysokiej jakości i żywność ekologicznąWprowadzenie na rynek pracy osób biernych zawodowo• Emigracja zarobkowa mieszkańców Powiatu • Niekorzystne warunki rozwoju dlaprowadzenia działalności gospodarczej • Okresowe susze hydrologiczne
Sfera społeczna
Mocne StronySłabe strony
Potencjał edukacyjny młodego pokoleniaRozwój bazy lokalowej i oferty szkółponadpodstawowychAktywizacja obszarów wiejskich dzięki działającym organizacjom pozarządowym, jednostkom OSP, Kołom Gospodyń Wiejskich, Lokalnych Grup DziałaniaCiągły rozwój systemu rodzinnej pieczy zastępczej i współpracy z powiatami sąsiednimiRozwój infrastruktury społecznej i systemu opieki dla osób niesamodzielnych, zależnych oraz niepełnosprawnychDostępność sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców PowiatuRozwinięta baza infrastruktury sportowejNiedostateczne środki finansowe w budżecie Powiatu na współpracę z organizacjami pozarządowymiNiewystarczające środki na pomoc społecznąNiewystarczająca świadomość społeczna w zakresie uzależnień i przeciwdziałania uzależnieniomBariery społeczne i architektoniczneNiska dostępność w zakresie świadczeniaspecjalistycznych usług medycznych
na terenie Powiatu
SzanseZagrożenia
Dostosowywanieofertyedukacyjnejszkół do potrzeb przyszłych pracodawcówWykorzystanie potencjału łódzkiego ośrodka kształcenia akademickiego przez mieszkańców PowiatuWspółpracazlokalnymiprzedsiębiorcami w zakresie kształcenia praktycznegoPropagowanie profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życiaPopyt na produkty tradycyjneMożliwość wsparcia w zakresie polityki społecznej i edukacji (źródła krajowe
i zagraniczne)Wzrastająca świadomość mieszkańców o zagrożeniach bezpieczeństwaDziałania zmierzające
do deinstytucjonalizacji instytucji w zakresie polityki społecznej
Starzenie się społeczeństwaProblemy strukturalne w służbie zdrowiaRosnące zagrożenie chorobami cywilizacyjnymiPauperyzacja społeczeństwaBrak mieszkań chronionych, socjalnych,komunalnych w gminachIntensywna wycinka lasówZagrożenie dla zdrowia mieszkańców wynikające z zanieczyszczonego powietrza
Zasoby i powiązania funkcjonalno – przestrzenne
Mocne StronySłabe strony
Potencjał centralnego położenia w Polsce i województwieDobrze rozwinięta sieć drogowa z infrastrukturą pomocnicząRozwój ciągów pieszo-jezdnych i ścieżek rowerowychRozwój powiązań funkcjonalno- przestrzennych (tunele pod torami kolejowymi)Dobra komunikacja zewnętrzna PowiatuŁódzka Kolej Aglomeracyjna zapewniająca dobre połączenie kolejowe z Łodzią
i regionem
• Słabo rozwinięta baza turystyczna• Słabo rozwinięta sieć stacji do ładowania pojazdów elektrycznych
SzanseZagrożenia
Korzyści płynące z lokalizacji
w Łódzkim Obszarze MetropolitalnymObszarTEN-T(TranseuropejskieSieci Transportowe)Budowa Kolei Dużych PrędkościRozwój informacji cyfrowej i usługinternetowychRozwój turystyki ze szczególnym uwzględnieniem turystyki sobotnio- niedzielnejŚrodki finansowe z programów unijnych i krajowych
• Spadek znaczenia transportu kolejowego pod względem towarowym

/RB/

Udostępnij