Ponad 210 tys. zł na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

W poniedziałek Radni Rady Miejskiej w Koluszkach pochylą się nad projektem programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Koluszki w 2023 roku. Co zawiera ten dokument? 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Koluszki realizowane jest przez burmistrza Koluszek poprzez: 

1) przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do schroniska przez uprawnione podmioty i zapewnienie im miejsca w schronisku. Miejscem przetrzymywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Koluszki jest podmiot, z którym Gmina posiada zawartą umowę: PRIMA-VET Dariusz Różycki, ul. Polna 10, Czaplinek, 05-530 Góra Kalwaria; 

2) wskazanie gospodarstwa rolnego zapewniającego miejsce dla
zwierząt gospodarskich, pozostających bez możliwości ustalenia właściciela lub odebranych właścicielowi na skutek zaniedbań i innych działań określonych w ustawie. Gmina posiada zawartą umowę z gospodarstwem rolnym, które znajduje się w miejscowości Kazimierzów 19, 95-040 Koluszki; 

3) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Usługę na podstawie umowy prowadzi podmiot: PPHU GLOB Jarosław Syrek Gabinet Weterynaryjny REGNYM ZOA, Mroga Górna 1, 95-063 Rogów; 

4) współpracę ze wszystkimi organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. Współpraca obejmuje w szczególności: kontrolę warunków bytowania zwierząt, podejmowanie działań prewencyjnych, edukację mieszkańców w zakresie prawidłowego traktowania zwierząt, propagowanie adopcji, kastracji i sterylizacji zwierząt. 

Wspomaganie działań ograniczających wzrost populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest przez burmistrza Koluszek poprzez: 

1) zapewnienie obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji odłowionych z terenu gminy zwierząt bezdomnych w schronisku; 

2) współfinansowanie prewencyjnej sterylizacji lub kastracji zwierząt właścicielskich z terenu Gminy Koluszki, na następujących zasadach: 

a) z programu sterylizacji lub kastracji zwierząt właścicielskich może skorzystać właściciel psa i kota jeżeli mieszka on na terenie Gminy Koluszki; 

b) właściciel zwierzęcia musi wyrazić zgodę na wykonanie zabiegu; 

c) decyzję o wykonaniu zabiegu ostatecznie podejmuje lekarz weterynarii. 

3) zapewnienie nieodpłatnego usypiania ślepych miotów przez lekarza weterynarii; 

4) współpracę Urzędu z organizacjami pozarządowymi w propagowaniu sterylizacji i kastracji zwierząt domowych. 

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane jest przez:

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące, na podstawie  zgłoszeń mieszkańców; 

2) tworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących oraz organizacji, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt; 

3) dokarmianie w okresach, gdy samodzielne zdobycie pokarmu przez zwierzęta, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne (zima) będzie trudne, w miejscach wskazanych przez mieszkańców. Koty powinny być karmione w miejscach ich bytowania, codziennie, o tej samej porze; 

4) współpracę z organizacjami społecznymi poprzez zakup przez Gminę Koluszki i wydawanie karmy; 

5) ograniczenie populacji wolno żyjących kotów poprzez ich sterylizację (w miarę posiadanych środków). 

W budżecie gminy na 2023 rok znajdują się środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Koluszki w roku 2023 w wysokości 210.100,00 zł, z przeznaczeniem na: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt: 108.860,00 zł; 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie: 4.000,00 zł; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt: 12.100,00 zł; 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt: 17.500,00 zł; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt: 10.600,00 zł; 

6) usypianie ślepych miotów: 3.000,00 zł; 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich: 10.600,00 zł; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt: 16.440,00 zł; 

9) znakowanie zwierząt właścicielskich z terenu Gminy Koluszki: 4.000,00 zł; 

10) sterylizację lub kastrację zwierząt właścicielskich z terenu Gminy Koluszki: 25.000,00 zł. 

Kogo powiadomić o bezdomnym zwierzęciu na terenie gminy? 

Do prowadzenia działań w przypadku otrzymania zgłoszenia o pojawieniu się zwierzęcia bezdomnego na terenie gminy uprawnione jest Biuro Inżyniera Gminy (ul. 11 Listopada 65, tel.: 44 725-67-68). 

Odławianiem zwierząt bezdomnych zajmuje się Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach.

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności