Podsumowali projekt ,,Razem Bezpieczniej”

podsumowanie-policja1401

Na przełomie listopada i grudnia, ma terenie gminy Koluszki był realizowany rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”.  Miał on na celu realne zwiększenie poczucia bezpieczeństwa poprzez zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom, poprawienie wizerunku policji i wzrost zaufania społecznego do niej oraz innych służb działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. W poniedziałek (9 stycznia) w Miejskim Ośrodku Kultury podsumowano zrealizowane działania.

Inicjatorami realizowanych w ramach programu założeń byli pracownicy Urzędu Miejskiego w Koluszkach i policjanci z Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego. Projekt jaki powstał na potrzeby realizacji celu szczegółowego został wyłoniony spośród wielu innych przesłanych do Wojewody Łódzkiego. Wojewoda z kolei zgłosił przedmiotowy projekt do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o dofinansowanie na 2016 rok. Projekt okazał się być na tyle dobrym, że na liście rankingowej 18 projektów wyłonionych z pośród kilkudziesięciu przesłanych przez wojewodów do MSWiA, zajął 2 miejsce i uzyskał najwyższe z możliwych dofinansowanie w wysokości 75 tyś. złotych. Zgodnie z założeniem programu kwota ta miała stanowić 70 % wartości przedstawionego do realizacji projektu. Pozostałe 30 %, zostało sfinansowane z budżetu Gminy Koluszki.

Projekt był nastawiony na profilaktykę z zakresu zapobiegania patologiom społecznym i demoralizacją dzieci i młodzieży. W ramach projektu udało się między innymi zrealizować warsztaty teatralne i przegląd teatrów profilaktycznych, nagrać klipy i spoty o tematyce związanej z rozbudzaniem nowych pasji i zainteresowań oraz zapobieganiem demoralizacji spowodowanej zażywaniem narkotyków, dopalaczy czy spożywaniem alkoholu. Przeprowadzono różnego rodzaju zajęcia sportowe zarówno stacjonarne jak i terenowe dla dzieci, dorosłych oraz dla całych rodzin takie jak rozgrywki piłkarskie, rajdy rowerowe, zajęcia z ,,kijkami” itp. propagujące zdrowy styl życia.

Odbyły się również spotkania z rodzicami, szkolenia z zakresu cyberprzemocy, zapobiegania patologiom, warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, debaty i konferencje mające na celu zapobieganie alkoholizmowi i narkomanii do udziału w których udało się zaprosić światowej klasy specjalistów w swoich dziedzinach, konkursy na plakaty propagujące życie bez używek, zbiórki darów w ramach wolontariatów dla domów dziecka i osób potrzebujących oraz wiele innych akcji i przedsięwzięć, których celem było również rozbudzanie ciekawości poznawczej i stymulowanie intelektualne oraz społeczne młodego pokolenia.

Konferencja była również okazją do wręczenia właścicielom i sprzedawcom z punktów w których prowadzony jest obrót wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi specjalnych certyfikatów dla ,,Sklepu z wartościami”. Certyfikat otrzymały sklepy, które pozytywnie przeszły przez swego rodzaju test jakim był ,,kontrolowany zakup”.  Specjalne statuetki otrzymały osoby, które zajęły pierwsze miejsce w przeglądzie teatralnych przedstawień profilaktycznych.

W spotkaniu wzięli udział m.in. komendant powiatowy policji insp. Krzysztofem Dąbrowskim i burmistrz Waldemar Chałat. Moderatorem konferencji była pełnomocnik burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Małgorzata Szyszka-Nowak.

Policjanci z KPP Łódź-Wschód, na czele z Komendantem Powiatowym Policji powiatu łódzkiego wschodniego insp. Krzysztofem Dąbrowskim składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które w sposób bezpośredni lub pośredni były zaangażowane w realizacje założeń projektu, jaki powstał w ramach Programu ,,Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka w gminie Koluszki.

KPP Łódź Wschód/red

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności